Weblog

Deze rubriek bestaat uit korte artikelen waarin een bijzondere vondst, document of bron wordt belicht.

Simon IJes Luimstra (1731-1815) was een welgestelde boer aan de Blauwhuisterweg in Surhuisterveen. De laatste jaren van zijn leven woonde hij als rentenier in Augustinusga. De inventarisatie van zijn nalatenschap nam in 1815 maar liefst drie dagen in beslag. Het kostte de notaris 52 pagina's om alle vastigheden, waardepapieren, geld en inboedel te beschrijven.

De Harlinger schipper Michiel Gabbes voer geregeld op de Oostzee. Als aanvulling op een eerder artikel, beschrijf ik een aantal van zijn doorvaarten door de Sont, in de periode 1629-1633.

Vandaag heb ik vernieuwde versies van de kwartierstaten van mijn grootouders op deze site geplaatst. In de loop van een jaar voer ik achter de schermen een heleboel kleine wijzigingen en aanvullingen door. Slechts af en toe kan ik nog voorouders toevoegen. Zo vond ik eindelijk de (voor-)ouders van Klaas Jannes Mulder (kwartierstaat Lokke van der Meulen) en Grietje Harmens (kwartierstaat Tjimkje Luimstra). In beide gevallen ging het om Groningers.

In 1796 stelde een comité uit Achtkarspelen aan het provinciebestuur voor om de stemkohieren maar te verbranden. Die pasten niet meer bij de nieuwe tijd die na de patriottische omwenteling van 1795 was aangebroken. Voor die tijd was het stemrecht gekoppeld aan het bezit van bepaalde boerderijen. Die waren steeds meer in handen gekomen van een kleine politieke elite. Gelukkig voor stamboomonderzoekers besloot het provinciebestuur om de stemkohieren toch nog maar even te bewaren.

Bij toeval kwam ik in oude krantenberichten Philippus Meinsma tegen. Als patriot was hij al in 1787 actief in Friesland, met gevangenschap en verbanning tot gevolg. In 1796 komt hij na een coup van radicale patriotten opnieuw in de problemen. Dit artikel zet een aantal vondsten over hem op een rij. Van zijn meest sprekende krantenartikel is een transcriptie gemaakt.

De "Stukken betreffende de diaconie der vreemdelingen te Emden 1560-1576" werpen weer iets meer licht op de herkomst van de familie Staphorstius.

In een eerder artikel beschreef ik een brief die in 1779 in Surhuizum door Alida Schouten werd geschreven en bestemd was voor haar neef Fredrik Bernard Giffenig te Mannar (Ceylon). De brief is buitgemaakt door de Engelsen tijdens de Vierde Engels-Nederlandse Oorlog. Pas later heb ik informatie gevonden over het schip waarmee deze brief werd vervoerd. Dat leverde meer op dan ik had verwacht.

Mijn verre voorvader Michiel Gabbes was schipper en woonde in Harlingen. Vrij toevallig ontdekte ik dat hij tweemaal wordt genoemd in de Besluiten der Staten-Generaal. De eerste keer is hij in Oostende gevangene van Duinkerker kapers (1626). De tweede keer is zijn schip in beslag genomen namens de koning van Denemarken (1629).

Op de website Brieven als Buit vond ik een brief uit 1779 van Alida Schouten uit 'Surhuisen in Vriesland'. Ze schreef deze brief aan haar neef Fredrik Bernard Giffenig te 'Manner'. Volgens de website kwam de brief uit Duitsland, maar het was mij meteen duidelijk dat het om Surhuizum in Achtkarspelen ging. Over de bestemming tastten de makers van de website in het duister. Het is mij met de nodige moeite gelukt de woonplaats van de geadresseerde te achterhalen, samen met allerlei gegevens over hem en zijn familie. Ook over de meeste andere personen uit de brief heb ik wel iets gevonden. Dit alles is beschreven in dit artikel. Dit is een aangepaste versie met enkele aanvullingen en correcties (4-5-2014).

In mijn artikel 'De Emder wortels van de familie Staphorstius' (2010) noemde ik wijnheer en ammunitiemeester Jan van Benthem en zijn vrouw Rixt Simons, en het grote huis dat ze rond 1600 in Leeuwarden aan de Voorstreek bewonen. Later ontdekte ik in de 'Betalingsordonnanties op de ontvanger-generaal' dat Benthem een zeer gerenommeerde herberg was. Dat werd bevestigd door een artikel in de Leeuwarder Courant (28-12-2012). De herberg Benthem blijkt een oud steenhuis uit de eerste helft van de zestiende eeuw te zijn. Een mooie aanleiding om in dit artikel de eerder gevonden gegevens op een rij te zetten.